İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 1 / 23

HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013

İSKİ

ATIKSULARIN

KANALİZASYONA

DEŞARJ

YÖNETMELİĞİ

İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 2 / 23

İÇİNDEKİLER

MADDE NO YÖNETMELİĞİN TARİFİ SAYFA NO

1. Amaç ve Kapsam 4

2. Dayanak 4

3. Tanımlar ve Kısaltmalar 4

4. Genel Hükümler 8

5. Kanalizasyon Şebekesine Verilemeyecek Maddeler 9

6. Ön Arıtma Tesisi Kurulması ile İlgili Esaslar 9

7. Sorumlu Teknik Personel Çalıştırma Mecburiyeti 10

8. Organize Sanayi Bölgeleri 11

9. İçme Suyu Havzalarındaki Faaliyetler 11

10. Deşarj İzin Belgesi (DİB) ve Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsat (GSMR)

 Görüşü ile İlgili Usul ve Esaslar 12

11. Atıksu Arıtma Bedeli (AAB) Uygulaması 13

12. Denetim ile İlgili Usul ve Esaslar 14

13. Müeyyideler 17

14. Yönetmelikte Düzenlenmeyen Hususlarda Uygulanacak Hükümler 19

15. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 19

16. Yürürlük 19

17. Yürütme 19

 Tablo I (Atıksuların Atıksu Altyapı Tesislerine Deşarjında

 Öngörülen Atıksu Standartları) 20

 Tablo II (AAB Tahakkukuna Esas Kirlilik Parametreleri ve

 Katsayıları) 22

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 3 / 23

YÖNETMELİĞİN TARİFİ

1 Yönetmeliğin Adı İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN

KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

2 Hazırlayan Birim Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

3 Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve

Sayısı 02/01/2013 Tarih, 2013/6 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

4 Genel Kurul Karar Tarihi ve Sayısı 16/01/ 2013 Tarih, 3 Sayılı Genel Kurul Kararı

5 Yayımlandığı Gazete ve Yayım

Tarihi Yeni Mesaj Gazetesi, 24/01/ 2013

6 Yürürlük Tarihi 24.01.2013

7 Revizyon No

8 Tadilat No T4

Yönetmeliğin İlk Hali Üzerinde Sonradan Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler

S.No Yönetim Kurulu Kararı

Genel

Kurul

Kararı

Yayımlandığı Gazete ve Tarihi

Tadil

Edilen

Maddeler

1 18/04/2013 Tarih 2013/195

Sayılı Kararı

16.05.2013

Tarih 10

Sayılı

Kararı

Dünya Gazetesi - 29.05.2013

3,4,8,9,11

ve 12 inci

Maddeler

2 28.04.2014 Tarih 2014/263

Sayılı Kararı.

15.5.2014

Tarih 5

sayılı

Kararı

Yeni Devir-02.06.2014 12 nci

Maddesi

3

14.04.2016 Tarih 2016/316

Sayılı Kararı.

12.5.2016

Tarih 5

sayılı

Kararı

Yenisöz Gazetesi-02.06.2016

4,9,11,12

nci

Maddeler

4 25.04.2018 tarih 2018/231

Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

16.05.2018

Tarih, 8

Sayılı

Kararı

Yenisöz Gazetesi-31.05.2018 14.Madde

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 4 / 23

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması,

atıksuların boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili usul ve esasları

belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İdarenin sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve

endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri

kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun zararlı suların tasfiyesine ve kanalizasyon

şebekesine verilemeyecek maddelerin tespitine ilişkin hususları düzenleyen 19 ve 20 nci

maddelerine ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı,

geçiş ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevredir.

b) Arıtma çamuru: Atıksu arıtma/ön arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize

olmuş çamurdur.

c) Arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine

ve/veya alıcı ortama boşaltılmasından önce kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle kurulan

her türlü tesistir.

ç) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve

bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin

değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım

potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.

d) Atıksu: Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş, özellikleri

kısmen veya tamamen değişmiş sulardır.

e) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon

şebekesi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların nihai bertarafının sağlandığı sistem ve

tesislerin tamamıdır.

f) Atıksu arıtımı: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek

yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 5 / 23

kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve

ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve

biyolojik arıtma işlemlerinin biri veya birkaçıdır.

g) Atıksu arıtma bedeli (AAB) : Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamadan

İdareye ait altyapı tesislerine endüstriyel atıksularını veren işletmeye tahakkuk ettirilen

endüstriyel atıksu arıtma ve/veya bertaraf işlemi bedelidir.

ğ) Atıksu kanalı: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel suları taşıyan kanallardır,

birleşik sistemde ise bu atıksulara ilaveten yağmur sularını da birlikte taşıyan kanallardır.

h) Atıksu kirlilik katsayısı (K): Atıksuya ait kirlilik katsayısıdır.

ı) Atıksu toplama havzası: Atıksuların toplandığı ve sınırları teknik çalışma sonucu

belirlenmiş alandır.

i) Bağlantı kanalı ( Rabıt ): Atıksu kaynağının atıksularını kanalizasyon şebekesine

taşıyan parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasındaki kanaldır.

 j) (Değişik: 16.05.2013-10/1.md.)

 Birim fiyat (B) : (KSUBSanayi Birim Fiyatı X 0,15) TL/m3

.

k) Cn : İki numunedeki en yüksek parametre değerlerinin ortalama konsantrasyonu

(mg/lt) dur.

l) Ct : Tablo I’de verilen konsantrasyon değeri (mg/L) dir.

m) Debi (Q): Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmi (m3

/gün ) dir.

n) Debimetre: Bir akım kesitinden birim zamanda geçen sıvının hacmini ölçen ve kayıt

yapabilen cihazdır.

o) ) (Değişik: 16.05.2013-10/2.md.)

 Dere işletme bandı: İçme suyu havzalarında İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği EK1’de isimleri verilen derelerin, orman alanları ve tarımsal niteliği korunacak alanlar dışında kalan

kısımlarında; ıslah projesine uygun olarak bu derelerin ıslah kesitinin her iki yanında; temizlik,

bakım ve onarımlarının yapılabilmesi maksadıyla kamulaştırılmak üzere imar planlarında ayrılan

en az 10 (on) metrelik kısmıdır.

ö) Deşarj: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine veya alıcı

ortama boşaltılmasıdır.

p) Deşarj izin belgesi (DİB): Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj

şartlarını sağlayan işletmelere verilen belgedir.

r) Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü

alanlardan evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksulardır.

s) Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile

insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet sektörlerinden

kaynaklanan atıksulardır.

ş) Foseptik: Atıksuların toplanması için yer altına yapılmış sızdırmaz haznedir.

t) Gayri sıhhi müessese ruhsat (GSMR) görüşü: Bu Yönetmelikteki şartları sağlayan

işletmeye İdare tarafından verilen görüştür.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 6 / 23

u) Gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme sistemi: Standartları 06/06/2011 tarihli ve

2011/14 sayılı Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge’de

belirtilen sistemdir.

ü) İçmesuyu havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen akarsu, göl, baraj rezervuarı

veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı

bölgedir.

v) İdare (İSKİ) : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’dür.

y) İş termin planı: Endüstriyel atıksu kaynaklanan işletme tarafından Yönetmelikte

belirtilen kanalizasyon şebekesine deşarj standartlarını sağlamak için yapılması gereken atıksu ön

arıtma tesisi ve altyapı tesislerinin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale,

inşaat, işletmeye alma işlerinin zamanlamasını gösteren plandır.

z) Kanalizasyon şebekesi: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine

iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemdir.

aa) Kısa mesafeli koruma alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700

(yedi yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını

aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

bb) Kmax: Tablo II’de verilen sektörlere ait atıksu kirlilik katsayısıdır.

cc) Kompozit numune: Endüstriyel atıksulardan eş zaman aralıklarında alınarak

meydana getirilen karışık numunedir.

çç) Kontrol bacası: Atıksu deşarjlarını kontrol gayesiyle; numune almak, ölçüm

yapmak, atıksu akımını takip etmek için oluşturulan yapıdır.

dd) Konvansiyonel parametreler: Bu Yönetmelikte atıksuları tanımlamada kullanılan

ve tabiatta kalıcı özellik göstermeyen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI), Askıdaki Katı Madde

(AKM), Yağ-Gres, Toplam-N ve Toplam-P parametreleridir.

ee) Köy pompası: 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen 8 m3

’ten

az kapasitedeki Sınıf 2 ve Sınıf 3-A sıvılarının depolandığı motorin satış istasyonlarıdır.

ff) Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli (KSUB): İSKİ Tarifeler

Yönetmeliği’ne göre kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti mukabili alınan bedeldir.

gg) Mevcut faaliyet: İçmesuyu havzalarında 12/05/2006 tarihli ve 933 sayılı İSKİ

Genel Kurul Kararı ile kabul edilen İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği

tarih olan 25/05/2006 tarihinden önce mevcut olan faaliyet veya bu yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten önce idareden alınmış DKKR / GSMR görüşüne sahip işletmelerdeki mevcut olan

faaliyettir.

ğğ) Mutlak koruma alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni

ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden

itibaren yatay 300 (üç yüz) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın havza sınırını

aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.

hh) Numune: Atıksuyun bütün özelliklerini içeren ve herhangi bir zamanda alınan

örnektir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 7 / 23

ıı) Orta mesafeli koruma alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren

yatay 1000 (bin) metre genişliğindeki kara alanıdır. Bahse konu alanın su toplama havzası sınırını

aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

ii) Organize sanayi bölgesi: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamına

giren sanayi bölgeleridir.

jj) Ön arıtma tesisi: Atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine

boşaltılmasından önce deşarj limitlerine kadar arıtılmaları gayesiyle kurulan her türlü arıtma

tesisidir.

kk) Önemli kirletici kaynaklar: Debisi 50 (elli) m3

/gün’den büyük olan ve sadece

konvansiyonel parametreler ihtiva eden atıksular ile debisi ne olursa olsun üretim faaliyetleri

itibariyle toksik parametre ihtiva eden proses atıksuyuna sahip endüstriyel atıksu kaynaklarıdır.

ll) Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının ana kanala bağlandığı yerin öncesinde

numune almak, ölçüm yapmak, atıksu akımını izlemek için yapılan yapıdır.

mm) QEndüstriyel : Endüstriyel atıksu debisi (m3

/gün) dir.

nn) Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği

alanlardır.

oo) Şahit numune: Analiz sonuçlarına yapılabilecek itirazların çözümünde kullanılacak,

esas numune ile eş zamanlı olarak alınarak aynı koruma şartları altında muhafaza edilerek ilgili

Bakanlığın Çevre Referans Laboratuarı’na işletme sahibi nezaretinde götürülen ve analizi yapılan

numunedir.

öö) Tahakkuka esas süre (T): Atıksu arıtma bedeli tahakkukunda takvim günü esasıyla

hesaplanacak süredir.

pp) Tehlikeli ve zararlı maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut

toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç

gösteren, yeraltı ve yüzeysel suları kirleten, özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren

maddelerdir.

rr) Toksik parametreler: Genel olarak endüstri esaslı faaliyetlerden meydana gelen ve

tabiatta kalıcı özellik gösteren ve/veya toksik etkiler meydana getiren ağır metaller, fenol, siyanür

ve benzeri parametrelerdir.

ss) Uzun mesafeli koruma alanı: Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından

başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan kara alanıdır.

şş) Yağmur suyu kanalı: Yağış sularını, yüzeysel suları ve drenaj sularını taşıyan

kanaldır.

tt) Zehirlilik (Toksisite): Zehirli olarak tanımlanan bir maddenin belirli bir

konsantrasyondan fazla olarak su ortamında bulunmasıyla insan sağlığının, çeşitli indikatör

organizmaların sağlığının ve ekosistem dengesinin tehdit edilmesi; akut veya kronik hastalıklara,

teratojenik, genetik bozulmalara ve ölümlere yol açması özelliğidir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 8 / 23

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 4 - (1) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan endüstriyel

atıksuyunu kanalizasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak vermesi uygun olmayan

işletme, endüstriyel atıksuyunu bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak arıtmakla,

yetkili bertaraf tesisine nakletmekle ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Buna göre;

a) Kanal bağlantı onayı aşamasında, bu yükümlülüğü yerine getireceğini gösterir proje

ve belgelerini İdareye sunmayanlara kanal bağlantı görüşü verilmez.

b) İnşaatı bitmiş olan işletmelerden bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere İdarece yapı

kullanma izni görüşü verilmez.

(2) Yeni faaliyete başlayan, faaliyetinde değişiklik yapan, taşınan, kapasite artırımına

giden, ön arıtma tesisi arızalanan, faaliyetini geçici veya sürekli olarak durduran işletme, bu

durumlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

(3) Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletme deşarj izin belgesi almak zorundadır.

(4) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde atıksuların kanalizasyon şebekesine

bağlanması, kanalizasyona bağlantının mümkün olamadığı durumlarda ise atıksuların işletmeye

ait fosseptikte toplanması zorunludur.

(5) Kanalizasyon şebekesini tahrip edecek ve akışı engelleyecek maddeler kanalizasyon

şebekesine verilemez.

(6) İdare’ye ait altyapı tesislerini tahrip edenler ve akışı engelleyenler, oluşan zararın

giderilmesi amacıyla yapılan harcamaları karşılamak zorundadır.

(7) Deşarj standartlarının sağlanması amacıyla atıksular; yağmur suları, soğutma suları

ve az kirli sularla seyreltilemez.

(8) İşletme, bu Yönetmelik hükümleri gereği kendisine tahakkuk ettirilen atıksu arıtma

bedelini süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür.

(9) İdare tarafından tahakkuk ettirilen analiz, kanal katılım, atıksu arıtma ve hasar

bedellerinin tahsilât ve takibi ilgili daire başkanlıklarınca yürütülür.

 (10) Numunelerin muhafazası, taşınması ve analizi; 10/10/2009 tarih ve 27372 sayılı

Resmi Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz

Metodları Tebliği’ne ve APHA, AWWA, WEF “Standard Methods For The Examination of

Water And Wastewater”, EPA gibi milletlerarası standart metotlara göre İdarece yapılır.

 

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 9 / 23

(11) (Değişik: 12.05.2016-5/1.md.)

 Endüstriyel atıksuyu olan işletmenin, başka bir kurum tarafından herhangi bir kararla

faaliyetten men edilmesine rağmen faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde; atıksuları

ile ilgili işlemlerine devam edilir, ancak DİB/GSMR görüşü verilmez ve işletmenin faaliyette

olduğuna ilişkin ilgili birimlere yazı ile gerekli bildirimler yapılır.

(12) İdarenin yazılı müsaadesi olmadıkça kanal şebekesinin kapakları açılamaz, geçtiği

yerler kazılamaz, şebekenin yeri değiştirilemez, bağlantı kanalı inşa edilip şebeke sistemine

bağlanamaz ve kanalizasyon şebekesinden su alınamaz. Atıksu kontrol çalışmaları kapsamında

bu çerçevede karşılaşılan uygunsuzluklar ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Bununla alâkalı denetim ve yaptırımlar ilgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından

uygulanır.

(13) Atıksularını kanalizasyon şebekesine bağlayan gerçek ve tüzel kişiler; İdarenin

talep etmesi halinde kontrol bacası inşa eder. Gerçek ve tüzel kişilerce Kontrol bacasının

idaremiz tarafından yapılmasının talep edilmesi halinde; kazı ruhsat bedeli ve kontrol bacası

bedeli tahsil edilerek ilgili şube müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

(14) Güvenlikle ilgili gerek görüldüğü durumlarda genel kolluk kuvvetlerinden yardım

talep edilir.

 (15) ) (Değişik: 16.05.2013-10/3.md.)

 Mevcut faaliyet tanımı içinde kalan işletmelere; isim ve unvan değişikliklerinde, faaliyet

konusunu değiştirmemek kaydıyla GSMR / DİB verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler

MADDE 5 - (1) İlgili mevzuatında yer alan tehlikeli, zehirli, zararlı, yanıcı, parlayıcı,

patlayıcı maddeler, arıtma ve ön arıtma çamurları ve septikleşmiş çamurlar ile atıksu şebekesini

olumsuz etkileyerek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her türlü katı maddeler kanalizasyon

şebekesine verilemez.

Ön arıtma tesisi kurulması ile ilgili esaslar

MADDE 6 - (1) Atıksu ön arıtma ihtiyacı olan işletmeler; kuracakları atıksu ön arıtma

tesisine ait iş termin planını 1 (bir) ay içerisinde İdareye sunmak zorundadır. İş termin planının

süresi içerisinde sunulmaması halinde işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün

faaliyetinin durdurulması talep edilir. İşletmelerin ön arıtma tesisi kurması için iş termin planını

sunması halinde endüstriyel atıksu debisi;

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 10 / 23

a) 50 (elli) m3

/gün’e kadar olan işletmelere 4 (dört) ay,

b) 50 (elli) -100 (yüz) m3

/gün olan işletmelere 6 (altı) ay,

c) 100 (yüz) m3

/gün’den fazla olan işletmelere 8 (sekiz) ay Süre verilir.

(2) Süresi içerisinde ön arıtma tesisinin tamamlanamaması durumunda, ilgili işletmenin

gerekçesiyle birlikte ek süre talebinde bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde azami

verilen ilk süre kadar ilave süre verilir. Verilen ilk sürenin bitiminden itibaren atıksu arıtma

bedeli 2 (iki) katı olarak uygulanır.

(3) Kurulacak ön arıtma tesisi ünitelerinden en az birinin biyolojik veya ileri biyolojik

olması halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarındaki sürelere 2 ( iki) ay daha

ilave edilir.

(4) İşletmenin mevcut atıksu ön arıtma tesisini tamamen kaldırıp yerine yeni atıksu ön

arıtma tesisi yapacağına dair müracaatta bulunması halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1, 2

ve 3 üncü fıkralarına göre işlem yapılır.

(5) Sektörü Yönetmelik ekindeki Tablo II’de verilip “Kontrol Edilecek Atıksu

Parametreleri” kısmında toksik parametre içeren işletme ile karakterizasyon numunesi sonucu

endüstriyel atıksuyundaki toksik parametreleri deşarj şartlarını sağlamayan işletmenin, ön arıtma

tesisi kuruncaya kadar endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili

kurumdan talep edilir.

(6) Atıksu kaynaklanan işletmenin unvan değişikliği bu Yönetmelikte verilen süreleri

ayrıca uzatmaz.

(7) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında öngörülen süreler

sonunda da deşarj şartlarını sağlamayan işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün

faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

(8) Bu Yönetmelikteki deşarj şartlarını sağlamaması sebebiyle faaliyeti durdurulan

işletmenin gerekli önlemleri aldığı gerekçesiyle İdareye müracaat etmesi halinde, alınan önlemin

teknik yönden yeterliliği incelenerek, uygun görülmesi halinde işletmenin faaliyetinin

durdurulması kararı kaldırılır.

 (9) Sektörel olarak ön arıtma tesisi kurmak zorunda olduğu halde işletmenin, kirlilik

oluşturmadığını iddia etmesi halinde analiz masraflarını karşılaması şartıyla değişik zamanlarda

karakterizasyon amaçlı iki numune alınır. İşletmeden kaynaklanan atıksuyun doğru karakterize

edilebilmesi için değişik zamanlarda alınmış en az 2 (iki) numuneden birinin limit üstü çıkması

halinde limit üstü çıkan numunenin sonucu esas alınır. Her iki numunenin deşarj limitlerini

sağlaması halinde periyodik denetimlere devam edilir.

Sorumlu teknik personel çalıştırma mecburiyeti

MADDE 7 - (1) Önemli kirletici kaynak olan işletme, ön arıtma tesisinden sorumlu

olmak üzere atıksu arıtma konusunda gerekli eğitimleri almış en az önlisans mezunu bir kişiyi

sorumlu teknik personel olarak bulundurmak mecburiyetindedir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 11 / 23

Organize sanayi bölgeleri

MADDE 8 - (1) Organize sanayi bölge yönetimleri kendilerine ait altyapı sisteminin

İdareye ait kanalizasyon şebekesine bağlandığı noktada bu Yönetmelikte belirtilen deşarj

şartlarını sağlamak zorundadır.

 (2) ) (Değişik: 16.05.2013-10/4.md.)

Deşarj şartlarını sağlayamayan organize sanayi bölgelerinin atık sularına ilişkin atıksu

arıtma bedeli tahakkukunda;

a) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki 3 Numaralı Formül’e

göre belirlenen (K) katsayısı kullanılır,

b) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atıksularının İdare kanalına bağlandığı noktadaki

atıksu debisi dikkate alınır,

c) Atıksu arıtma bedeli bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki 1

Numaralı Formül’e göre hesaplanır ve hesaplanan Atıksu arıtma bedeli organize sanayi bölge

yönetimine tahakkuk ettirilir.

İçme suyu havzalarındaki faaliyetler

MADDE 9 - (1) İçme suyu havzalarındaki faaliyetlerin uygulama esasları;

a) Mutlak koruma alanlarında hiçbir faaliyete izin verilmez.

b) Kısa mesafeli koruma alanlarında endüstriyel atıksuyu bulunan faaliyetlere ve İSKİ

İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nde izin verilen faaliyetler dışındaki yeni faaliyetlere müsaade

edilmez.

c) Orta mesafeli koruma alanlarında;

1) Endüstriyel atıksuyu bulunmasa da serbest bölge, tıp fakültesi, laboratuarlarında ve

atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği her türlü eğitim ve öğretim kurumu, hastane, köy

pompası haricindeki akaryakıt istasyonu, entegre hayvancılık tesisi, mezbaha, kimyevi madde,

yakıt, zehirli, zararlı ve tehlikeli madde depoları, endüstriyel ve evsel katı atık depoları ve imha

merkezi faaliyetlerine izin verilmez.

2) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinin 1 inci alt fıkrasında

belirtilen faaliyetler dışında olup; endüstriyel atıksu kaynaklanmayan faaliyetler ile endüstriyel

atıksuyu olup da deşarj şartlarını sağlayarak havza dışına taşıyan kanalizasyon şebekesine bağlı

veya fosseptiği olan ya da endüstriyel atıksularını hiçbir şekilde deşarj etmeyip devridaimli

olarak kullanan tesislerdeki mevcut faaliyetlere izin verilir.

ç) Uzun mesafeli koruma alanlarında;

1) (Değişik: 12.05.2016-5/2.md.)

 Endüstriyel atıksuyu bulunmasa da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasal madde

depolama faaliyetleri ile domuz çiftliği faaliyetlerine izin verilmez.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 12 / 23

2) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinin 1 inci alt fıkrasında

belirtilen faaliyetler dışında olup; endüstriyel atıksu kaynaklanmayan faaliyetler ile endüstriyel

atıksuyu olup da deşarj şartlarını sağlayarak havza dışına taşıyan kanalizasyon şebekesine bağlı

olan ya da endüstriyel atıksularını hiçbir şekilde deşarj etmeyip devridaimli olarak kullanan

tesislerin faaliyetlerine izin verilir.

(2) Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) bendinde yer alan

faaliyetler ile (c) ve (ç) bentlerinin 1 inci alt fıkralarında belirtilen faaliyetlerin durdurulması

yetkili kurumdan talep edilir.

(3) (Değişik: 16.05.2013-10/5.md.)

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinin 2 nci alt fıkrasında

belirtilen faaliyetler için DİB ve GSMR Görüşü müracaatında bulunan işletmeye faaliyetinin

25/05/2006 tarihinden önce mevcut olduğunun belgelemesi veya bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten önce İdare tarafından verilmiş DKKR / GSMR görüşüne sahip olması halinde

DİB veya GSMR olumlu görüşü verilir.

(4) İçmesuyu havzalarındaki alıcı ortama arıtılsa dahi endüstriyel atıksu deşarjı

yapılamaz ve deşarj yaptığı tespit edilen işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün

faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

(5) Bu yönetmelik kapsamında izin verilmeyen faaliyetlerle ilgili olarak; İstanbul il

sınırları dışındaki alanlarda mevcut Çevre Düzeni Planları ve/veya bu planlara istinaden

hazırlanan İmar Planları ve/veya İSKİ Görüşlü İmar Planları esas alınır.

(6) Herhangi bir koruma alanında yasaklanmış faaliyete rezervuara daha yakın koruma

alanlarında da izin verilemez. Herhangi bir koruma alanında izin verilen faaliyete rezervuara daha

uzak koruma alanlarında da izin verilir.

(7) (Değişik: 16.05.2013-10/6.md.)

 Tamamen veya kısmen dere işletme bandı içerisinde kalıp 16/01/2013 tarihli ve 2 sayılı

İSKİ Genel Kurul Kararı ile tadil edilen İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin yürürlük tarihi

olan 24/01/2013 tarihinden önce faaliyette olan işletmelerden; atıksuları kanalizasyon şebekesine

bağlı olanlara faaliyet konusunu değiştirmemek ve atıksularına önlem almak şartıyla,

kamulaştırma yapılana kadar DİB ve GSMR olumlu görüşü verilir, kanalizasyon şebekesine bağlı

olmayan işletmelere ise atıksuları için tedbir aldırılır, DİB ve GSMR olumlu görüşü verilmez.

Deşarj izin belgesi (DİB) ve gayrı sıhhi müessese ruhsat (GSMR) görüşü ile ilgili

usul ve esaslar

MADDE 10 - (1) Endüstriyel atıksuları bu Yönetmelik kapsamındaki deşarj şartlarını

sağlayan işletmelere Deşarj İzin Belgesi verilir. Deşarj İzin Belgesi aynı zamanda Gayri Sıhhi

Müessese Ruhsat olumlu görüşü yerine geçer.

(2) a) Deşarj İzin Belgesi ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Görüşü talebinde bulunan

işletme tarafından;

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 13 / 23

1) Müracaat Formu,

2) Önemli kirletici kaynak olup ön arıtma tesisi bulunan işletmeler için sorumlu teknik

personelin sorumluluk sözleşme belgesinin aslı ve atıksu arıtma konusunda eğitim aldığına dair

belge,

3) Ön arıtma tesisi varsa arıtma tesisi projesi,

4) Atıksu arıtma bedeli borcunun olmadığını veya taksitlendirildiğini gösterir belge,

5) Kanal Katılım Bedellerinin ödendiğine dair yazı,

6) Ön arıtma tesisi bulunması halinde bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 11 inci

fıkrasında belirtilen belgeler

İle birlikte İdareye müracaat edilir.

b) Ön arıtma tesisi olup Deşarj İzin Belgesi olmayan işletmeler tarafından; DİB almak

için 10 uncu maddenin 2 inci fıkrasının (a) bendindeki belgelerle birlikte 60 ( altmış ) gün içinde

İdareye müracaat edilir.

(3) İşletmenin deşarj şartlarını sağlayıp sağlamadığını tespit için ön arıtma tesisi

çıkışından farklı günlerde iki numune alınır. Bu numunelerin analiz sonuçları ortalamasının

deşarj limitlerini sağlaması durumunda Deşarj İzin Belgesi verilir. Sağlamaması durumunda ise

son alınan numune analiz sonucuna bakılır. Bu numunenin analiz sonucunda istenilen

parametrelerin tamamı limit altı olursa farklı günlerde iki numune alma işlemi bir kez daha

tekrarlanır ve bu analiz sonuçları ortalamasına göre işlem yapılır.

(4) Deşarj İzin Belgesi işlemleri için işletmeden alınan tüm numunelerin analiz ücretleri

ilgili işletmeden tahsil edilir.

(5) Endüstriyel atıksu kaynaklanmayan, çeşitli teknolojilerden faydalanarak tesis içi

önlem alarak endüstriyel atıksularını devridaimli kullanan, kanalizasyon şebekesine hiçbir

endüstriyel atıksu deşarjı olmayan işletmelere talep etmeleri halinde endüstriyel atıksu deşarjı

olmadığını bildirir Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı olumlu görüşü verilir.

Atıksu arıtma bedeli (AAB) uygulaması

MADDE 11 - (1) Debimetre kurulu olan işletmelerde; atıksu arıtma bedeli

uygulamalarında ortalama debi değeri esas alınır.

(2) Atıksu Arıtma Bedeli aşağıdaki 1 Numaralı formüle göre hesaplanır.

(3) (Değişik: 16.05.2013-10/7.md.)

Ön arıtma tesisi olduğu halde endüstriyel atıksuların arıtılmadan İdareye ait

kanalizasyon şebekesine direkt deşarj edildiğinin tespit edildiği durumlarda, Atıksu Arıtma

Bedeli (AAB) aşağıdaki 2 Numaralı formüle göre hesaplanır:

1 Numaralı Formül: AAB = T x B x Kmax x QEndüstriyel

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 14 / 23

2 Numaralı Formül: AAB = (T x B x Kmax x QEndüstriyel) + ( KSUBSanayi x 100 x Kmax)

 (4) (Değişik: 16.05.2013-10/8.md.)

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 7 nci fıkrası gereği atıksu arıtma bedeli tahakkuku

hesaplanırken Yönetmelik ekinde sunulan Tablo II’de yer almayan sektörler için Atıksuya Ait

Kirlilik Katsayısı (K) değeri, aşağıdaki 3 Numaralı Formüle göre hesaplanır.

3 Numaralı Formül: K= (Cn - Ct) / Ct

(5) Bir ay içerisinde alınan birden çok numunenin analiz sonucu limit üstü olsa dahi o ay

içinde alınan numuneler için birden fazla atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılmaz.

(6) Ön arıtma tesisi kurma yükümlülüğü olmayan işletmelere atıksu arıtma bedeli

tahakkuku yapılmaz.

(7) Atıksu arıtma bedeli tahakkuku; İdare veya diğer resmi kurumlar tarafından

işletmeden atıksu kaynaklandığına dair yapılan ilk tespit tarihinden itibaren başlatılır ve

işletmenin atıksuları ile ilgili önlem aldığını İdareye bildirdiği veya önlem alındığının İdarece

tespit edildiği tarihte durdurulur.

(8) (Değişik:12.05.2016-5/3.md.)

İdare tarafından faaliyetinin durdurulması talep edilen işletmenin faaliyetinin ilgili

kurum tarafından durdurulduğunun bildirilmesi halinde işletme incelenir. Yapılan incelemede

işletmenin faaliyetinin fiilen sonlandığı tespit edilirse, atıksu arıtma bedeli tahakkuku da

durdurulur. Aksi halde AAB tahakkuku devam eder ve faaliyette olduğu ilgili birimlere yazılı

olarak bildirilir.

(9) AAB borcu olan işletmenin faaliyetten men kararı kaldırılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Kontroller İle Uygulanacak Müeyyidelere İlişkin Hususlar

Denetim ile ilgili usul ve esaslar

MADDE 12 - (1) İşletmeler, İdarenin yetkili personelinin ilgili tesiste inceleme,

denetim, numune alma ve benzeri görevlerini yapmalarına engel olamaz.

a) Engel olması durumunda işletme yazı ile ikaz edilir.

b) İdare, yetkili personelinin görevlerini yapmalarına tekrar engel olunması halinde

işletmenin faaliyetinin tamamen durdurulmasını yetkili kurumdan talep eder.

(2) İşletmeden kaynaklanan endüstriyel atıksuların birden fazla bağlantı hattı ile

kanalizasyon şebekesine deşarj edilmesi halinde her bir deşarj noktası ayrı değerlendirilir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 15 / 23

(3) (Değişik: 16.05.2013-10/9.md.)

Ön arıtma tesisi kurma yükümlülüğü olan işletmelerden; atıksuları toksik parametre

ihtiva edip endüstriyel atıksu debisi 50 m3

/gün (günlük elli metreküp) ve üzeri olanlar ile

atıksuları toksik parametre ihtiva etmeyip endüstriyel atıksu debisi 200 m3

/gün (günlük iki yüz

metreküp) ve üzeri olanlar debimetre cihazı kurmak zorundadır.

a) Yeni kurulacak ön arıtma tesislerinde; arıtma tesisinin kurulması için verilen süre

içerisinde debimetre takılması zorunludur.

b) Ön arıtma tesisinin mevcut olması durumunda da 6 (altı) ay içerisinde debimetre

takılması zorunludur.

c) Debimetre olmadığı durumda; iki teknik eleman tarafından literatür bilgileri, mevcut

makine grupları, tesisin atıksu üreten bölümünün fiili durumu, su tüketim miktarları ve firma

beyanları dikkate alınarak endüstriyel atıksu debisi ayrıntılı olarak hesaplanır.

ç) Evsel ve endüstriyel atıksuların birlikte olduğu durumlarda toplam debi endüstriyel

debi (QEndüstriyel) olarak kabul edilir.

(4) (Değişik: 16.05.2013-10/10.md)

Endüstriyel atıksu debisi 50 m3

/gün (günlük elli metreküp) ve üzeri olan ve atıksuyu

toksik parametre ihtiva eden işletmeler ile endüstriyel atıksu debisi 200 m3

/gün (günlük iki yüz

metreküp) ve üzeri olan işletmeler atıksu ön arıtma tesisi çıkışına 6 (altı) ay içerisinde kompozit

numune alma cihazı kurmak zorundadır.

(5) İdarenin gerek görmesi halinde sanayi bölgesi yönetimleri İdareye ait kanalizasyon

şebekesine deşarj noktasında 6 (altı) ay içerisinde kompozit numune alma cihazı kurmak

zorundadır.

(6) İdarenin Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi ile ilgili kendi altyapısını

tamamlaması halinde; debisi 500 m3

/gün ve üzeri olan işletmeler ile İdarenin gerek gördüğü diğer

işletmeler Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi’ni bir yıl içerisinde kurmak

zorundadır. Mevcut Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi’nin arızalanması durumunda

arızanın giderilmesi için işletmeye en fazla 2 (iki) ay süre verilir.

(7) Kompozit numune alma cihazı ve Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sisteminin

denetimi, kontrolü ve yönetimi İdareye aittir.

(8) pH parametresi atıksuyu olan bütün sektörlerde ve atıksu kaynağında ölçülür ve

ölçüm sonuçlarının deşarj limitlerini sağlaması zorunludur. Limitleri sağlamayan endüstriyel

atıksular kanalizasyon şebekesine deşarj edilemez ve tedbir alınması için işletmeye tutanakla

mahallinde en fazla 5 (beş) gün süre verilir. Gerekli önlemlerin alındığı bildirilen işletmeye

kontrol önceliği verilir.

Verilen süre sonunda pH parametresinin deşarj limitlerini sağlamaması halinde,

işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep

edilir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 16 / 23

(9) Numune alma işlemi;

a) Kmax 5, 6 olup debisi 1 (bir) m3

/gün ve üzeri olan işletmelerden azami 2 (iki) ayda bir,

b) Kmax 5, 6 olup debisi 1 (bir) m3

/gün’ün altında olan işletmeler ile Kmax 1, 2, 3, 4 olup

debisi 5 (beş) m3

/gün ve üzeri olan işletmelerden azami 3 (üç) ayda bir,

c) Kmax 1, 2, 3, 4 olup debisi 5 (beş) m3

/gün’ün altında olan işletmelerden azami 4 (dört)

ayda bir olarak uygulanır.

ç) Denetime gidildiği halde Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve

(c) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde numune alınamaması durumu gerekçeleriyle birlikte

inceleme tutanağına kaydedilir. İşletmeden alınan ilk numune ile ikinci numune arasındaki

sürenin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen

süreleri aşması durumu müeyyide uygulanmasına engel teşkil etmez.

(10) İşletmenin atıksuları ile ilgili olarak, İdarenin gerek duyması halinde kanal

görüntüleme vb. teknolojik imkanlardan da yararlanılarak işletmenin atıksularının bağlı olduğu

kanalda gerekli inceleme yapılarak inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

(11) Ön arıtma tesisi olan işletme; denetim esnasında arıtma tesisinden çıkan çamurların

bertarafı ile ilgili olarak;

a) Bertaraf tesisi işletmesi ile yapmış olduğu protokolü,

b) Bertaraf tesisine taşıma yapacak özel veya tüzel kişi ile yapmış olduğu taşıma

anlaşma belgesini,

c) Teslim, tesellüm ve bu konu ile ilgili düzenlenen faturaları

Denetim personeline ibraz etmek zorundadır.

(12) Sülfat parametresi için işletmenin talep etmesi ve parsel bacasının mevcut olması

halinde atıksuyunun kanalizasyon şebekesine bağlandığı nihai noktadan numune alınır ve bu

numuneye göre işlem yapılır.

 (13) ) (Değişik: 15.05.2014-5/1.md.)

Endüstriyel atıksuların kaynağında arıtılması esas olmakla birlikte, endüstriyel atıksu

debisi 3 (üç) m³/gün’ün altında olan işletmenin talep etmesi ve

a) Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisi işletmesi ile yapılan

Sözleşme Belgesini,

b) Taşıma yapacak araca veya araçlara ait belgelerini,

c) Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisine ait Deşarj İzin Belgesi ve

Çevre İzin Belgesi’ni,

İdareye sunması halinde taşınacak miktarın her seferinde 3 (üç) m3

’ü geçmemesi ve

endüstriyel atıksuların taşınacağı tankların sızdırmaz olması şartıyla endüstriyel atıksularının

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 17 / 23

arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesislerine taşınarak arıtılmasına ve/veya bertarafına izin

verilir.”

(14) İş makineleri, temizlik araçları ve her türlü taşıtın yıkandığı liftsiz üst yıkamacıların

kanala deşarj öncesi ızgara ve çöktürme rögarı yapmaları zorunludur.

(15) Blok mermer kesimi yapan işletmeler dışındaki küçük mermer işleme atölyeleri

çamur önlemi almak zorundadır.

(16) Kum yıkama ve hazır beton üretim tesisleri çamur önlemi almak zorundadır.

(17) (Değişik: 16.05.2013-10/11.md.)

Yemek üretim işletmeleri ile liftli yıkamacılar yağ tutucu kurmak zorundadır.

(18) Hayvancılık faaliyetlerinden oluşan atık ve atıksular içmesuyu rezervuarına,

rezervuarı besleyen derenin yatağına ve kanalizasyon şebekesine verilemez. Katı atıkların

sundurmada, atıksuların ise fosseptikte toplanması zorunlu olup bu atıklar tarımsal amaçlı gübre

olarak kullanılabilir.

 (19) (Değişik: 12.05.2016-5/4.md.)

 Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 14, 15, 16, 17 ve 18 inci fıkralarında belirtilen

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işletmeye en fazla 3 (üç) ay süre verilir. Bu işletmeler ile

halı, çamaşır yıkama atölyeleri ve tekstil yıkama işletmelerinden kot yıkama işletmeleri hariç ön

arıtma tesisi kurmaları istenmez.

(20) Atıksu toplama havzasında veya içmesuyu havzasında yer alıp atıksuları

kanalizasyon şebekesi vasıtasıyla içmesuyu havzası dışına taşınan ve debisi 3 (üç) m3

/gün’ün

altında sadece konvansiyonel parametreleri ihtiva eden işletmelerden atıksu ön arıtma tesisi

istenmez.

(21) Bu Yönetmelik hükümlerine göre süre verilmesi gereken durumlarda 15 (on beş)

güne kadar olan süreler tutanakla mahallinde verilir.

(22) (Değişik: 12.05.2016-5/5.md.)

Endüstriyel atıksuyu 0,2 m3/gün veya daha az olup su perdesi, tel çekme, serigrafik,

emprime ve matbaa baskı, deterjan, kozmetik, bazik yağ alma, vibrasyon, tekstil ve tekstil

aksesuarları boyama alanında faaliyet gösteren işletmelerden, bu Yönetmelikte istenen önlemler

istenmez.

Müeyyideler

MADDE 13 - (1) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3, 4 ve 5 inci fıkralarında belirtilen

yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi veya bu cihazların çalışmaması

durumunda ilgili işletmeye atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır.

(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin süresi

içerisinde yerine getirilmemesi veya bu cihazların çalışmaması durumunda işletmenin endüstriyel

atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 18 / 23

(3) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendine ve 12 nci maddesinin

19 uncu fıkrasına göre verilen süre sonunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmenin

endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

(4) İdarenin İstanbul il sınırları dışındaki sorumluluk alanlarında atıksu arıtma bedeli

tahakkuku yapılmaz. Bunun yerine gerekli müeyyidelerin uygulanması için yetkili kuruma ve

atıksu altyapı tesisleri yönetimine bildirilir.

(5) Ön arıtma tesisi olmaması durumunda;

a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenen 1 Numaralı Formüle

göre tespit tarihinden itibaren atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır.

b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasına göre verilen süre sonunda işletmenin

ön arıtma tesisini kurmaması durumunda, işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün

faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

c) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre verilen süre sonunda işletmenin

ön arıtma tesisini tamamlayamaması durumunda işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün

faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

(6) Ön arıtma tesisi olduğu halde endüstriyel atıksuların arıtılmadan kanalizasyon

şebekesine deşarj edilmesi durumunda;

a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen 2 Numaralı Formüle

göre tespit tarihinden itibaren atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır.

b) Endüstriyel atıksuyunda toksik parametre ihtiva eden işletmeler ön arıtma yapmadan

atıksularını deşarj etmeleri durumunda endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin

durdurulması yetkili kurumdan talep edilir. Bunun dışında kalan işletmelere 2 (iki) aya kadar süre

verilir. Bu süre sonunda ön arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; işletmenin endüstriyel

atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

(7) Ön Arıtma Tesisi Olduğu Halde Deşarj Limitlerinin Sağlanamaması

Durumunda;

a) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenen 1 Numaralı Formüle

göre 30 (otuz) günlük atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır.

b) İki numunenin ortalamasının limitleri sağlamaması halinde işletmeye limitleri

sağlamayan parametrelerle birlikte yapılacak atıksu arıtma bedeli tahakkuku ve gereken

iyileşmenin sağlanamaması halinde işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin

durdurulacağı bildirilir. Denetime gidildiği halde İşletmeden alınan ilk numune ile ikinci numune

arasındaki sürenin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 9 uncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde

belirtilen süreleri aşması durumunda iki numunenin ortalamasının da limitleri sağlamaması

halinde son alınan numunenin alındığı aya ait atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır.

c) İkinci defa alınan iki numunenin ortalamasının da limitleri sağlamaması halinde son

alınan numune analiz sonucuna bakılır. Bu numunenin analiz sonucunda istenilen parametrelerin

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 19 / 23

tamamı limit altı olursa farklı günlerde iki numune alma işlemi bir kez daha tekrarlanır. Bu analiz

sonuçlarının da deşarj limitlerini sağlamaması halinde atıksu arıtma bedeli tahakkuku yapılır ve

endüstriyel atıksu üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

ç) İşletmenin ön arıtma tesisinde revizyon yapacağı gerekçesiyle birlikte ek süre

talebinde bulunması ve İdarenin de uygun görmesi halinde 3 (üç) aya kadar süre verilir. Süre

sonunda deşarj limitleri sağlanamazsa işletmenin endüstriyel atıksu üreten bölümünün

faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

(8) Ön arıtma tesisinden kaynaklanan çamurun bertarafı ile ilgili bu Yönetmeliğin 12 nci

maddesinin 11 inci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmenin atıksu

üreten bölümünün faaliyetinin durdurulması yetkili kurumdan talep edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Müteferrik Hususlara İlişkin Hükümler

MADDE 14 - (1) (16.05.2018 tarih, 8 Sayılı Genel Kurul Kararıyla Yürürlükten

kaldırıldı.)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda uygulanacak hükümler

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte açıklanmayan hususlarda ilgili Bakanlıkların

yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; 24.11.2010 tarih ve 15 sayılı

Genel Kurul kararı ile tadilen kabul edilerek 05.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan

Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik İSKİ Genel Müdürü tarafından yürütülür.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 20 / 23

TABLO I: DEŞARJ LİMİTLERİ

ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE

DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI

Parametre

Kanalizasyon Sistemleri Tam

Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu

Altyapı Tesislerinde

Kanalizasyon Sistemleri Ön

Arıtma + Derin Deniz Deşarjı

İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı

Tesislerinde

Sıcaklık (˚C) 50 50

pH 6 - 12 6 - 12

Askıda katı madde (mg/L) 500 350

Yağ ve gres (mg/L) 150 50

Kimyasal oksijen ihtiyacı

(KOİ) (mg/L) 1000 600

Sülfat (SO4

=

) (mg/L) 1700 1700

Toplam sülfür (S) (mg/L) 2 2

Fenol (mg/L) 10 10

Toplam fosfor (P) (mg/L) - 10

Arsenik (As) (mg/L) 3 10

Toplam siyanür (Toplam

CNˉ) (mg/L) 10 10

Toplam kurşun (Pb)

(mg/L) 3 3

Toplam kadmiyum (Cd)

(mg/L) 2 2

Toplam krom (Cr) (mg/L) 5 5

Toplam civa (Hg) (mg/L) 0.2 0.2

Toplam bakır (Cu) (mg/L) 5 5

Toplam nikel (Ni) (mg/L) 5 5

Toplam çinko (Zn) (mg/L) 10 10

Clˉ (Klorür) (mg/L) 15000 -

Metilen mavisi ile reaksiyon veren

yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L)

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları

Enstitüsü standartlarına uygun olmayan

maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 21 / 23

TABLO II

AAB TAHAKKUKUNA ESAS KİRLİLİK PARAMETRELERİ VE KATSAYILARI

No Sektör

Adı Alt Sektör Adı Kontrol Edilecek Atıksu

Parametreleri Kmax

1 Tekstil

Endüstrisi

1.1 Yün Yıkama pH, KOI, AKM, Yağ-Gres, 6

1.2 Yünlü Tekstil Üretimi (Entegre) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 5

1.3

 Her türlü elyaf, iplik, dokuma ve örgü

kumaş son işlemleri, keçeleştirilmiş

kumaş üretimi, baskı işlemleri, halı son

işlemleri, dokusuz yüzeyli kumaş

üretimi.

pH, KOI, AKM, Top-S,

SO4

3

2

Plastik

İşleme

Endüstrisi

2.1 Hurda Plastik Yıkama pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Fenol 4

2.2 Kauçuk ve Sünger İşleyen Tesisler pH, KOI, AKM 6

3 Deri

Endüstrisi

3.1 Ham Deri İşleme Tesisleri pH, KOI, AKM, Top-N,

Top-Cr, Top-S, Yağ-Gres 6

3.2 Deri Boyama pH, KOI, AKM 4

4

Taş,

Toprak

ve Maden

İşleme

Endüstrisi

4.1 Her türlü cevher işleme tesisi pH, AKM; Ağır Metaller * 3

4.2 Sırlı toprak ürünleri üretim tesisleri pH, AKM, Zn 4

4.3 Çimento Sanayii (Toz tutma işlemi su ile

yapılıyorsa) pH, AKM, Pb 4

4.4 Blok Mermer Kesme Tesisleri pH, AKM 4

4.5 Cam Üretimi pH, AKM, KOI, SO4, Ağır

Metaller* 4

5 Gıda

Endüstrisi

5.1 Nişasta, Un, Makarna Üretimi pH, KOI, AKM 3

5.2 Alkollü İçkiler ve Malt Üretimi pH, KOI, AKM 5

5.3 Süt ve Süt Ürünleri pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 3

5.4 Yağlı Tohumlardan Yemeklik Yağ,

Sabun, Gliserin Üretimi pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 5

5.5 Mezbahalar ve Kombinalar pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Top-N 5

5.6 Et İşleme (Kesim Yok) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 3

5.7 Sebze, Meyve Yıkama ve Konservecilik pH, KOI, AKM, 3

5.8 Reçel, Şekerleme, Çikolata, Bisküvi,

Ciklet, Dondurma pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 3

5.9 Tuz (NaCl) İşleme Tesisleri pH, AKM, KOI 3

5.10 Alkolsüz İçkiler pH, KOI, AKM, 2

5.11 Su Ürünleri İşleme Tesisleri pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 3

5.12 Tavuk Kesim Yerleri pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 3

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 22 / 23

TABLO II ( Devamı )

AAB TAHAKKUKUNA ESAS KİRLİLİK PARAMETRELERİ VE KATSAYILARI

No Sektör

Adı Alt Sektör Adı Kontrol Edilecek Atıksu

Parametreleri Kmax

6

Metal Son

İşlemler

Endüstrisi

6.1 Dökme Demir (PİK) pH, KOI, AKM 5

6.2 Teneke, Boru Profil pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 6

6.3 Elektrolitik Kaplama (Ramat dâhil)

pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

CN, Ağır Metaller* (Cu, Ni,

Cr, Cd, Ag) SO4

6

6.4 Isıl İşlemler (Tavlama, Sertleştirme) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller*, CN 6

6.5 Metal Renklendirme (Eloksal) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller*, SO4

5

6.6 Çinko Kaplama (Galvaniz) pH, KOI, AKM, Zn, YağGres, Ağır Metaller* 6

6.7 Akü ve Pil İmalatı pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller*, SO4

6

6.8 Metal İşleme (Zımpara, Taş) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller* 4

6.9

Metal Kaplama (Sır, Cila, Lak,

Vernik, Emaye, Mine Boya,

Elektrostatik, Toz Boya, Su Perdesi)

pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller* 5

6.10 Yüzey Temizleme pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller* 5

7 Karışık

Endüstriler

7.1 Katı Atık Değ. Bertaraf Etme

pH, KOI, AKM, Top-N,

Yağ-Gres, Top-P, CN, Ağır

Metaller *

6

7.2 Su Yumuşatma-Demineralize

Tesisleri pH, KOI, AKM, SO4 4

7.3 Matbaa ve Film Baskı Atölye pH, KOI, AKM, SO4, YağGres, CN, Ağır Metaller* 5

7.4 Petrol Ürünleri Dolum Tesisleri pH, KOI, AKM, Top-N,

Yağ-Gres, Fenol, CN, Pb 5

7.5 Benzin İstasyonu (Araç Bak ve

Liftli, Mumlu Yıkama Dâhili) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 4

7.6 Ağaç Mam. ve Plaka (Sunta,

Kontraplak v.b.) Üretimi pH, KOI, AKM 4

7.7 Kâğıt ve Mukavva Üretimi pH, KOI, AKM 4

7.8 Tersane ve Gemi Söküm pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller * 5

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

Sayfa 23 / 23

TABLO II ( Devamı )

AAB TAHAKKUKUNA ESAS KİRLİLİK PARAMETRELERİ VE KATSAYILARI

No Sektör

Adı Alt Sektör Adı Kontrol Edilecek Atıksu

Parametreleri Kmax

8 Kimya

Endüstriler

8.1 Klor, Alkali Üretimi pH, KOI, Hg 6

8.2 Zırnık v.b. Ürünleri pH, KOI, AKM, Top-S, As,

Yağ-Gres 6

8.3 Pigment Boya (Met. oksitler) pH, KOI, AKM, CN, YağGres, Ağır Metaller * 6

8.4 İlaç Üretimi Sentez pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Top-N 6

8.5 İlaç Üretimi Formülasyon pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Top-N 3

8.6 İlaç Üretimi (Tarımsal amaçlı) pH, KOI, AKM, Top-P, Zn,

Fenol 6

8.7 Plastik, Kauçuk, Sünger, Üretimi pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

SO4, Fenol (Üretime bağlı) 6

8.8 Deterjan v.b. yüzey aktif maddeler pH, KOI, AKM, SO4 6

8.9 Gübre Üretimi pH, KOI, AKM, (Üretime göre

Top-N, Top-P, Cd) 6

8.10 Tutkal ve Zamk Üretimi (Reçine

ve dop yağı) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres 6

8.11 Boya (Sentetik selülozik) pH, KOI, AKM, Yağ-Gres, 6

8.12

Yapı Kimyasal (Deri, tekstil,

kozmetik, endüstri yapıştırıcı v.b.

Yardımcı kimyasal madde)

pH, KOI, AKM, Yağ-Gres,

Ağır Metaller * 6

* Ağır Metaller: İlgili sektörü temsil eden metal (Örneğin; demir cevheri işleyen bir tesisten Fe

ölçümü gibi.)

BU METİN İSKİ GOV TR NİN RESMİ VEB SİTESİNDNE ALINMIŞ, İSKİ DEŞAJ YÖNETMEĞİ KAYNAK İSKİNİN RESMİ VEB SİTESİ BU METİN ALINTIDIR.

Tıkanık Açma & Kameralı Kanal Açma & Cihazla Kanal Açma

 ​Kameralı Kanal Açma

    Kanalizasyon Arıza Rehberi

Bu yazımızı okumadan hiç bir işlem yaptırmayınız. Kanalizasyon arızasını en doğru yöntemle çözmek için ve sorun çözeyim derken başka sorunlara ve sıkıntılara maruz kalmamak için rehber niteliğinde olan bu yazımızı lütfen okuyunuz.

 

    Tuvalet Tıkanıklığı-Lavabo Tıkanıklığı-Gider Tıkanıklığı-Lağım Tıkanıklığı-Logar Tıkanıklığı, Kanalizasyon Tıkanıkılğı......bu şekilde daha da çoğaltabilirsiniz.

Tıkanıklığı; kanalizasyon borularının içerisine atık su akışını durduran bir cismin kaçması yada atık su tesisatında meydana gelen bir kırılma ve deformasyondan dolayı tesisatın atık suyu şehir kanalizasyon borularına ulaştırmaması şeklinde tanımlayabiliriz. Tıkanıklık Tesisatının tamamı ile de ilgili olabilir, bir kısmı ile de ilgili olabilir. Ama iki durumda sıkıntı vardır ve sistem çalışmaz. Bu durumda sorunun çözümü için ilgili firmadan yardım alması gerekir. Biz bu yazımızda hangi durumlarda yardım alınır, hangi durumlarda evde pratik çözümler ile sorun giderilebilir ve yine her hangi bir firmadan yardım alınaksa sorunun ne olduğunu doğru anlatabilme noktasında bilgilendermeler yapacağız. Bu soruna verilecek isim sıkıntının kendini gösterdiği, ortaya çıktığı yer baz alınarak belirlenir. Tadilat aşamasında geçildiğinde sorunu ne olduğunu ve nerede olduğunu bilmekte fayda vardır. Özellikle Kanalizasyon tesisatında sorunun nedeni, görülen ve ortaya çıktığı noktada olmayabilir.. Örneğin, Lavabo kısmında taşma olduysa, ev sahibi bu sorunu direk lavabo tıkanıklığı olarak tanımlar, ancak sıkıntı lavaboda değilde binanın zeminindeki ana boruda olabilir. Yada bina önündeki logarda şişme varsa Bodrum katın tuvaletinden taşma şeklinde belirti vereceği için bu sorun da yine ev sahibi tarafından tuvalet taşması olarak tanımlanabliir. Tıkanıklığı açmak için Kameralı yada Robotla Tıkanıklık açan firma ile iletişim kurduğunda lavaba tıkanıklığı diye bahsetmiş olsa da aslında  logar tıkanıklığı olabilir. ikisi arasında fiyat farkı olduğu için yapılan işlem sonrasında tarafladan bir tanesi ücret konusunda hayal kırıklığı yaşayabilir.  Bu yüzden öncelikleTıkanıklık problemi olan ev sahibine, evinde yada binasında oluşan arızanın ne olduğunu anlatabilmesini sağlayacak şekilde bilgilendirme yapmamzın gerekli görüyoruz. Böylelikle ev sahibi problemi Tıkanıklık açan firma görevlisine hem doğru aktarmış olacak, hem de probleme vakıf olup takanıklık açan firma görevlisinin yapmış olduğu denetleme yapacak kadar bilgiye sahip olacaktır

Kanalizasyon Tesisatı; Bina, site yâda dairelerin su kullanım alanlarından başlayarak atık suyu şehir kanalizasyon sistemine ulaştıran borulardan ve bağlantı elamanlarından oluşur. Ayırıca Tuvalet Klozet Kolon Borusu ana boru ana logar ana hat gibi farklı bölümlerden oluşur. Şimdi bu bölümleri, arızaları ve çözüm yollarını ele alacağız. 

A-TUVALET TIKANIKLIĞI

Tuvalet Tıkanıklı Nedir?

Tuvalet Tıkanıklığı Neden Olur?

Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kameralı Tuvalet Tıkanıklığı Açma

Tuvalet Tıkanıklığı Açma fiyatları

Kameralı Tuvalet Tıkanıklığı Açma Fiyatları

Kameralı Tuvalet Tıkanıklığı Açan Firmalar.... sorularına cevap bulacağız

 

  Tuvalet Tıkanıklığı; daha çok tuvalet taşı kullanılan diğer adıyla Alaturka tuvalet olarak bilinen tuvaletlerde meydana gelen tıkanıklığa denir. Tuvalet taşı ile kolon boruları arasında kalan boruları kapsar ve bu alanda oluşan tıkanıklığı tuvalet tıkanıklığı denir. Tuvalet Tıkanıklığının Sebebi ise;  tuvalet borusu içerisine kaçan cisimlereden, ıslak mendil kullanım yoğunluğundan, boruların meyilsiz yada aşırı meyilli döşenmesinden, boru içerisinin yağlanmasından ve eskiyen boruların deforme olmasından kaynaklanır. Eğer tıkanıklık meydana geldiyse Tıkalı Tuvaleti Açma Yötemleri ile tıkalı tuvlat açılır. Tuvalet tıkankığı açma yollarının en başında Kemeralı / Robotla Tuvalet Tıkanıklığı Açmak gelir. Evde diğer yöntemlerde denenbilir ancak kesin sonuç almak açısından Kameralı Kanal Açma Yöntemi tercih edilmelidir. Tuvalet Tıkanıklığı Açma fiyataları günümüz şartlarına göre değerlendirildiğinde normal seviyededir. Tuvalet Takınıklı Açan firma olarak internet ulaşabileceğiniz ve size kısa süre içerisinde geleceğini söyleyen firmayı tercih etmelisiniz. Tuvalet tıkanıklığı sorunu derhal giderilmedir, giderilmediğinde tuvalet taşmasına sebep olabilir.  Robotla ile tuvalet tıkanıklığı açıldığında tuvalet borusu içerisindeki yağlanmalarda gider.  Robotla Tuvalet Açan firma yetkisinden tuvalet borularınının içerisinin kamera ile görüntülenmesi istenebilir. Kamera ile boru içerisi görüntülendikten sonra tıkanıklığıa sebap olan cisim yada şeyin tamemen giderilip/giderildiği tespit edilir, hemde başka bir sorun varmı yokmu açığa çıkar. Tuvalet tıkanıklığı  robotla açıldıktan sonra ve kamera ile kontrol edildikten sonra sorunun tamamen bitmiş olduğunu söyleyemeyiz. Eğer tıkanıklığı sebep olan unsur her hangi bir cismin tuvalet borusu içerisinde tıkanıklığa sebep olmasından kaynaklanıyorsa, yan spontane bir tıkanma ise bu işlemlerden sonra tıkanıklık olayı bir daha yaşanmaz, ancak tıkanıklık kanalizasyon tesisatının boruların eskimesinden, meyilsiz ve kurallarına uygun döşenmeyen borulardan kaynaklanıyorsa bu sorun devam edebelilir. Bu sorununun çözümü için iyi bir kanalizasyon ustasından yardım alınabilir.  Tuvalet tıkanıklığ sorunlarından tamamen kurtulmak için  kanalizason ustalarının duayeni Ustalar Kanalizasyon Fatih Usta’yı tercih edebilirsiniz.   

 

B-KLOZET TIKANIKLIĞI 

Klozet Tıkanıklı Nedir?

Klozet Tıkanıklığı Neden Olur?

Klozet Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kameralı Kılozet Tıkanıklığı Açma

Klozet Tıkanıklığı Açma fiyatları

Kameralı Klozet Tıkanıklığı Açma Fiyatları

Kameralı Klozet Tıkanıklığı Açan Firmalar

 

Klozet Tıkanıklığı; Alafranga tuvaletin simgesi olan klozetin tıkanmasıdır. Tuvelet Tıkanıklığı çözümünde geçerli olan kurallar ve ilkeler yine klozet tıkanıklığı için de geçerlidir. Diğe yöntemler denenelir ancak Klozet tıkanıklığı açma yöntemlerinin en başında Kemeralı /Robotla Klozet Tıkanıklığı Açmak gelir. Yine Klozet Takınıklığı Açan firma olarak internet ulaşabileceğiniz ve size kısa süre içerisinde geleceğini söyleyen firmayı tercih etmelisiniz. Klozet Tıkanıklığ ile ilgili tuvalet tıkanıklığna ek olarak birkaç hususu ekleyeceğiz. Bunlardan birincisi klozetin içerisindeki kada denilen körüklü borudur. Tuvalet taşının altında es borusu bulunur ve pilastiktir, her hangi bir kırılma olmaz ve bu yüzdende bu kısımda bir arıza oluşmaz. Ancak Klozet içerisinde es borusuna ek olarak bir de körüklü boru vardır. Bu boru tırtıklı ve esnek borudur. Bu boru lağım farelerinin saldırısına uğradığı için fare tarafından kesilen ve kırılan yerlerinden su kaçırmaaya başlar. Yani klozetin su kaçırmasının sebebi ve klozetin altından su gelmesinin sebebi lağım faresi tarafından körüklü borununun delinmiş ve zarar görmüş olmasıdır. Bazen fare tam bu kısımda ölebiliyor ve tıkanıklığa neden oluyor, bu yüzden lağım faresi klozet tıkanıklığına neden olan en önmemli faktörtür.  Bu tür belirtiler ortaya çıktığında Kemeralı /Robotla Klozet Tıkanıklığı Açmak çalışmasının gerektirebilir. Böylelikle halen klozet içerisinde yaşayan yada ölü bir lağım faresinin olup olmadığıda tespit edilir.

 

C- PİMAŞ TIKANIKLIĞI

Pimaş Tıkanıklı Nedir?

Pimaş Tıkanıklığı Neden Olur?

Pimaş Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kameralı Pimaş Tıkanıklığı Açma

Pimaş Tıkanıklığı Açma fiyatları

Kameralı Pimaş Tıkanıklığı Açma Fiyatları

Kameralı Pimaş Tıkanıklığı Açan Firmalar

 

Pimaş Tıkanıklığı;  Tuvalet Taşından ve Klozetten başlayarak bina önündeki logara kadar olan kısımda kullanılan 100 lük, 125 lik ve150 lik plastik beyaz borularda meydana gelen kısımda pimaş borular kullanılır. Bu kısımda oluşan tıkanıklığa da Pimaş tıkanıklığa denir. Tıkanıklık olduğu zaman robotla açılır. Evde Pimaş Açma yöntemleri ile açmak bu kısım için oldukça zordur. Mutfak giderinin pimaşı özellikle eviyenin 50’lik boruya girdiği noktada olur,  bu kısımda oluşan tıkanıklık her hangi bir mutfak gideri tıkanıklığı açan firmaya ihtiyaç duyamadan açılır. Eviyenin altındaki tırtıklı gırtlak boru biraz hareket ettiririldiğinde mutfak gideri açılır. Açılmazsa biraz geri çekilerek içerisindeki kaba mazemeni boru içerisinden çıkması sağlanır. Ancak tıkanıklık mutfak giderini bağlı olduğu 50’lik boruda yada devamındaki 70’lik boru da ve yahut da kolon borusuna bağlantı noktası olan çatalda ise robotla / kameralı mutfak gideri açan firma çağrılabilir. Mutfak Gideri Açma Fiyatları, tuvalet tıkanıklığı açma fiyatları ile aynıdır. Ancak mutfak gideri boruları, tuvalet gideri borularına göre içerisi daha yağlı olduğu için kameları ve robotla kanal açma makinelerin aparatlarını yağ yaptığı için ve bu yağların temizlenmesi çok zor olduğu için bazı firmalar gidere robot salma ve kamera salma hususunda bazen çekimser davranabilirler. Bu da hoş olmayan durumlara sebep olur. Bizim bu yazıyı yazmamızın sebeplerinden biriside olayın bu noktaya gelemeden her iki tarafından biri birini iyi anlamasını sağlmaktır.

 

D-KANALİZASYON TIKANIKLIĞI

Kanalizasyon Tıkanıklı Nedir?

Kanalizasyon Tıkanıklığı Neden Olur?

Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Kameralı Kanalizasyon Tıkanıklığı Açma

Kanalizasyon Tıkanıklığı Açma fiyatları

Kameralı Kanalizasyon Tıkanıklığı Açma Fiyatları

Kameralı Kanalizasyon Tıkanıklığı Açan Firmalar

 

  Kanalizasyon Tıkanıklığı;  Bina zemininden bina ana logarına ve bina ana logarınadn şehir kanalizasyon borularına kadar olan, pimaş, korige ve beton borulardan oluşan borularda meydana gelen tıkanıklığa kanal tıkanıklığı denir. Tıkanıklık robotla çoğu zaman açılır ancak borularda çökme ve kırılma varsa robotla da açılmaz boruların yenilenmesi gerekir. Robotla kanal açan ve tıkanıklık açan firma borulardaki tıkanıklığı açar ama  tekrardan  Kısa bir süre içerisinde tıkanabileceğini bileceğine hatırlat malıdır. Kanal Açıcı bunu hatırltmazsa ev sahibi de bu konuda yeterli bilgiye sahip değilse aynı arıza ile ilgili defalarca kanal açan firma gelir gider, bu da ev sahibinin zararına olon bir durumdur. Biz bu noktada biraz ayrıntıya gireceğiz, çünkü bizim uzamlık alanımız bu kısımdır. Kameralı kanalizasyon açma işi yapan firmaların personeli bu alanda bizim kadar bilgi sahibi olmayabilir.

Bu kısım kolon boruların zemine indiği noktadan başlar bina önündeki rögara kadar devam eden kısımdır. Bu bölümde üç cins boru kullanılır. Eski binaların bir çoğunda küng boru denilen beton borular kullanımıştır.

 

KANALİZASYON TEMİZLEME

Kanalizasyon Temizleme Fiyatları

Kanalizasyon Temizleyen firmalar

Kanalizasyon Temizliği Nasıl olur

Kanal Yıkama Fiyatları

 

E- Kanal Yıkama – Kanalizasyon Temizleme: eski binalarda bu işlem yapılırken çok dikkat edilmeli, kanal yıkama ve temizleme işi genelde kuka ile yapılır. Kuka suyu çok basınçlı püstkürtüğü için beton boruların kırılmasına neden olur.  Bu uyarıyı kuka ile kanal yıkayan ve temizleyen firma görevlisi size hatırlatmak zorundadır. Aksi takdirde kanalizasyon sorunu çözülmüş olmaz bilakis daha karmaşık bir vaziyette yeniden başlar. Üstelik başka sorunlara neden olarak. Kuka ila kanal yıkama yapıldığı zaman eskimiş ve çürümüş olan beton boru bazı noktalarından kırıldığ için bu noktalaradan su vermeye başlayacaktır. Su kanalizasyona değil ya binanın temeline kaçacak yada başka bir binanın tabanından çıkacaktır. Bu durum kanalizasyon tıkanıklığına daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü tıkanıklık olduğu zaman tuvalet gitmediği için problem hemen farkına varılır. Ancak kanalizasyon suyunun bu şekilde binanın tabanına kaçması durumunda a anda herhangi bir arıza ve sıkıntı çıkmadığı için ev sahibi bunun farına varamayabilir. Taki bina yada evde temelin su dolmasından dolayı çökme olduğu zaman yada bir alt parselde bulunan komşunuzun bir gün kapınızı çalarak bizim binanın  zeminden lağım suyu çıkıyor  usta getirdik, bu lağım suyunun sizin binaya aitmiş, bizim zararımızı kim giderecek deyince kadar…bu yüzden kuka ile kanal yıkama ve temizleme işinin yaptırmadan önce bir kanalizasyon ustasından yardım almalısınız.  bu konuyu sormak  için çok özellikli bir kanalizasyon ustası araştırmanız gerekmez hemen hemen bütün kanalizayson ustaları bu konu hakkında bilgi sahibi olduğu var saymak durumundayız.

 

    Korige Boru Tıkanıklığı: korige borular esnek olduğu için, korige boru döşeme esnasında çok dikkat edilmelidir. Bir boy boru 8 metredir. Bir boy borunun her hangi bir kısmıda esnemeden dolayı çökme yada tümsekleşme olursa o kısımda katı malzemelerin birikmesine neden olur. Kameralı Korige Boru açma işlemi ile bu sorun tespit edelemez. Kuka ve robotla kanal açılır, bir süre çalışır ancka ilereyen günlerde yada aylarda yeniden tıkanır, yani kanalizasyon borusunda bir çökme ve kırılma olmadığı halde bu sebepten dolayı sürekli olarak kanalizayon tıkanıklığı sorunu yaşanır. Bu durum apartman sakinleri  açısından bıkkınlık verir, apartamn yönetici açısından iş bilmezlik yada mahcubiyetlik gibi sonuçlar doğurur . halbuki bu durumun temel sebebi korige borunun döşenmesindeki hatadan kaynaklanır. Kanalizasyon borularının nasıl döşnemesi gerektiği ile ilgili kurallara dikkat edilmezse sonrasında ev sahipleri ızdırap çekerken müteahhittnin ve kanalizayson ustalarıın  ruhu dahi duymaz.